Regulamin Serwisu Internetowego oraz Aplikacji Internetowej „Content School by SCOOP”

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.contentschool.pl
 3. Aplikacja – aplikacja internetowa Content School by SCOOP dostępna za pośrednictwem Serwisu dla Zarejestrowanych Użytkowników oferująca modułowe szkolenie internetowe prowadzone w panelu przystosowanym do szkoleń opartych o rozwiązania gamifikacyjne.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która korzysta z Serwisu i/lub Aplikacji.
 5. Klient Profesjonalista – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która zawiera z Administratorem Serwisu umowę o korzystanie z Serwisu i Aplikacji przez zgłoszonych przez siebie Użytkowników w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
 6. Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik (w tym Użytkownik Profesjonalista), który zawarł z Administratorem Serwisu umowę o dostęp do Aplikacji.
 7. Konto – część Aplikacji wydzielona dla danego Zarejestrowanego Użytkownika. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto, chyba że Administrator Serwisu wyrazi zgodę na kolejne.
 8. Administrator Serwisu – Scoop sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000348058, o kapitale zakładowym w wysokości 53.300 zł, NIP 118 20 21 421.
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 10. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu i Aplikacji.
 2. Serwis i Aplikacja prowadzone są przez Administratora Serwisu.
 3. Zasadniczym celem prowadzenia Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom dostępu do Aplikacji, która ma za zadanie w angażujący sposób nauczyć Użytkownika najważniejszych zagadnień z dziedziny content marketingu.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. podstawowe funkcjonalności Serwisu i Aplikacji,
  2. minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu i Aplikacji,
  3. tryb zakładania konta przez Użytkownika,
  4. tryb zawierania przez Użytkownika umów o dostęp do Aplikacji,
  5. tryb postępowania reklamacyjnego,
  6. zasady polityki ochrony danych osobowych,
  7. zasady zmiany Regulaminu.
 5. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu i Aplikacji są następujące:
  1. Komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
  2. Dostęp do poczty elektronicznej;
  3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 56.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 61.0 lub nowszej, Opera w wersji 38, Edge, Safari 11.
 1. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz pobrać go tutaj: https://contentschool.pl/regulamin/ i sporządzić wydruk.
 2. Administrator Serwisu dokłada starań, aby Użytkownicy mieli możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu i Aplikacji w sposób nieprzerwany, zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszania funkcjonowania niektórych lub wszystkich funkcjonalności Serwisu i/lub Aplikacji w celu przeprowadzania jego konserwacji, aktualizacji lub napraw.
 3. Administrator Serwisu dokłada starań, aby wszystkie funkcjonalności Serwisu i/lub Aplikacji działały poprawnie. Tym niemniej Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki w nieprawidłowego działania funkcjonalności Serwisu i/lub Aplikacji. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa.
 4. Administrator Serwisu może organizować samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami konkursy, promocje i zabawy dla wszystkich lub niektórych Użytkowników. Warunki takich konkursów, promocji lub zabaw określane będą w odrębnych regulaminach dostępnych w ramach Serwisu lub Aplikacji.
 5. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony www Serwisu oraz Aplikacji, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, jak również programy udostępnione za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Administratorowi Serwisu lub innym podmiotom.
 6. Użytkownik nie ma prawa kopiować ani utrwalać elementów ani całości Serwisu i/lub Aplikacji w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, za wyjątkiem tych elementów, których kopiowanie lub utrwalanie zostało wyraźnie dopuszczone przez Administratora Serwisu.
 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że materiały publikowane w ramach Serwisu i/lub Aplikacji nie muszą być pozbawione błędów. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki stosowania się przez Użytkowników do treści materiałów zamieszczonych w Serwisie i/lub Aplikacji ani za ich rzetelność i kompletność. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa.
 8. Administrator Serwisu zastrzega możliwość wprowadzania nowych funkcjonalności do Serwisu lub Aplikacji, modyfikacji funkcjonalności istniejących lub ich usuwania. Zmiany takie wymagają zmiany Regulaminu wyłącznie w takim zakresie, w jakim zmieniają prawa lub obowiązki Użytkowników lub Administratora Serwisu.

III. Podstawowe Zasady Korzystania z Serwisu

Użytkownik, korzystając z Serwisu lub Aplikacji, zobowiązany jest w szczególności do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,
 2. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu lub Aplikacji niezamówionej informacji handlowej,
 3. korzystania z Serwisu lub Aplikacji w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
 4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu lub Aplikacji jedynie w zakresie własnego użytku,
 5. korzystania ze Serwisu i Aplikacji w sposób zgodny z wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu.

 

IV. Rejestracja Konta przez Użytkowników

 1. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu przez Użytkownika wymaga założenia i posiadania Konta. Korzystanie z Aplikacji przez Użytkownika wymaga założenia i posiadania Konta.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronach Serwisu, w którym Użytkownik musi podać dane oznaczone jako obowiązkowe.
 3. Klient Profesjonalista przekazuje Administratorowi Serwisu dane Użytkowników, których Konta mają być zarejestrowane na okres obowiązywania umowy na dostęp do Aplikacji z Klientem Profesjonalistą.
 4. Warunkiem rejestracji i rozpoczęcia korzystania z Aplikacji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe.
 5. Umowa na korzystanie z Konta z Użytkownikiem zawierana jest przez zarejestrowanie Konta Użytkownika na czas trwania umowy na dostęp do Aplikacji. Umowa na korzystanie z Konta zawierana jest z Użytkownikiem na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż do dnia wyrejestrowania Konta.
 6. Jeżeli Administrator Serwisu zawarł umowę o korzystanie z Kont w Serwisie oraz o dostęp do Aplikacji z Klientem Profesjonalistą, wówczas nie jest zawierana osobna umowa o korzystanie z Konta i o dostęp do Aplikacji z Użytkownikami zgłoszonymi przez takiego Klienta Profesjonalistę, a Użytkownicy tacy uzyskują dostęp do Konta i do Aplikacji na zasadach wskazanych w umowie z Klientem Profesjonalistą. W takim przypadku postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do takich umów w zakresie inaczej w takich umowach nieuregulowanym.

V. Dostęp do Aplikacji

 1. Dostęp do Aplikacji wymaga zawarcia umowy o dostęp do Aplikacji i wniesienia płatności.
 2. Zawarcie umowy o dostęp do Aplikacji wymaga posiadania aktywnego Konta.
 3. Zawarcie umowy o dostęp do Aplikacji odbywa się
  1. za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu albo,
  2. w przypadku Klientów Profesjonalistów umowa o dostęp do Aplikacji może być zawarta za pośrednictwem przedstawicieli Administratora Serwisu – umowa taka nie jest umową zawieraną za pośrednictwem Serwisu i określa w szczególności zakres funkcjonalności Aplikacji, do których dostęp uzyskuje Klient Profesjonalista oraz wysokość należnego Administratorowi Serwisu wynagrodzenia. W takim przypadku postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do takich umów w zakresie inaczej w takich umowach nieuregulowanym.
 4. W celu zawarcia umowy o dostęp do Aplikacji należy:
  1. zarejestrować się na Koncie,
  2. po podaniu przez Użytkownika korzystającego z Serwisu wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie umowy o dostęp do Aplikacji,
  3. chwilą zawarcia umowy o dostęp do Aplikacji jest zaakceptowanie przez Użytkownika podsumowania treści umowy.
 5. Dostęp do Aplikacji jest odpłatny i wymaga wniesienia przez Użytkownika, który zawarł umowę o dostęp do Aplikacji ceny wskazanej w Serwisie lub Aplikacji, aktualnej na momenty zawarcia umowy o dostęp do Aplikacji. Ceny podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, tzn. zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.
 6. Użytkownik może wnieść cenę za dostęp do Aplikacji za pośrednictwem jednej z udostępnionych przez Administratora Serwisu metod płatności, która oznaczona jest w Serwisie jako dostępna w chwili zawarcia umowy o dostęp do Aplikacji. W przypadku, jeżeli Użytkownik korzysta z pośredników płatności w celu wniesienia ceny (takich jak np. PayU itp.) wniesienie płatności następuje za pośrednictwem serwisu takiego pośrednika płatności. W celu wniesienia płatności Użytkownik powinien kierować się informacjami wyświetlanymi w serwisie pośrednika płatności, podając wszystkie obowiązkowe dane i akceptując obowiązkowe treści.
 7. Administrator Serwisu udostępnia Aplikację stanowiące przedmiot umowy o dostęp do Aplikacji w terminie 96 godzin od daty wpływu wymaganej ceny na rachunek bankowy Administratora Serwisu.
 8. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymanie faktury dokumentującego dostęp do Aplikacji wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Użytkownika w Serwisie.
 9. Użytkownik otrzymuje dostęp do zakupionych funkcjonalności Aplikacji na czas określony wskazany w Serwisie podczas zawierania umowy o dostęp do Aplikacji. Jeżeli czasu takiego nie wskazano podczas zawierania umowy o dostęp do Aplikacji czas dostępu wynosi 12 miesięcy Czas dostępu do Aplikacji liczony jest od chwili udostępnienia przez Administratora Serwisu Aplikacji Użytkownikowi.
 10. Administrator Serwisu może w dowolnym czasie udostępniać wybrane funkcjonalności Aplikacji Użytkownikom bez konieczności wnoszenia wynagrodzenia. Zasady i warunki takiego udostępnienia podawane będą każdorazowo przez Administratora Serwisu w odpowiednim miejscu w Serwisie lub Aplikacji. Do umowy o dostęp do takich funkcjonalności Aplikacji stosuje się postanowienia powyższe, z wyłączeniem postanowień o płatności ceny.
 11. Administrator Serwisu może rozwiązać umowę na korzystanie z Konta lub na dostęp do Aplikacji bez zachowania okresu wypowiedzenia, jak również może ograniczyć Użytkownikowi dostęp do części lub całości Serwisu lub Aplikacji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu lub mających zastosowanie przepisów prawa, a w szczególności, gdy Użytkownik:
  1. podał w trakcie rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji naruszenia praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych innych Użytkowników,
  3. dopuścił się innego zachowania, niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub godzącego w dobre imię Administratora Serwisu, jego pracowników, współpracowników lub kontrahentów.
 12. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu lub Aplikacji, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Administratora Serwisu.
 13. W przypadku rozwiązania umowy na korzystanie z Serwisu lub dostępu do Aplikacji z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, Administrator Serwisu nie zwraca żadnych środków zapłaconych przez Użytkownika celem uzyskania dostępu do Aplikacji.
 14. Klient Profesjonalista ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania zgłoszonych przez siebie Użytkowników, jak za swoje własne, co nie ogranicza odpowiedzialności tych Użytkowników wobec Administratora Serwisu.

 VI. Reklamacje

 1. Wszystkie reklamacje dotyczące technicznych aspektów funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać na adres: [certyfikat@scoop.pl]. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać przyczynę reklamacji.
 2. Wszelkie pozostałe reklamacje związane z korzystaniem z Serwisu Internetowego należy kierować na adres: [certyfikat@scoop.pl]. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać przyczynę reklamacji.
 3. Administrator Serwisu rozpatrywać będzie reklamacje w terminie 30 dni kalendarzowych.

VII. Dane osobowe

Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu zawiera Polityka Prywatności dostępna pod tym linkiem https://contentschool.pl/polityka-prywatnosci/. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik akceptuje również Politykę Prywatności.

VIII. Uprawnienia Użytkowników Klientów będących Konsumentami

 1. Zasady poniższe dotyczą umów zawartych z Użytkownikiem będącym Konsumentem:
  1. na korzystanie z Konta w Serwisie,
  2. o dostęp do Aplikacji,
  3. na usługę dostarczania newslettera (jeżeli zostanie udostępniona przez Administratora Serwisu).
 2. Użytkownik będący Konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od daty jej zawarcia przy użyciu formularza stanowiącego Aneks nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Dla zachowania terminów wystarczy wysłanie przed tą datą oświadczenia woli. Formularz stanowiący aneks do wspomnianej wyżej ustawy, uzupełniony o dane adresata, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Konsument nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy w odniesieniu do następujących umów:
  1. umowy na usługi, jeżeli Administrator Serwisu w pełni wykonał usługę na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez Konsumenta, który został przed rozpoczęciem świadczenia usługi poinformowany, że po wykonaniu usługi przez Administratora Serwisu, traci przysługujące mu prawo do odstąpienia,
  2. na dostawę gazet, periodyków i magazynów, z wyłączeniem umowy na subskrypcję,
  3. na dostawę treści cyfrowych, które nie są zachowane na materialnym nośniku, jeżeli wykonanie umowy rozpoczyna się na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez konsumenta przed upływem terminu na odstąpienie oraz po poinformowaniu go przez Administratora Serwisu o utracie prawa do odstąpienia,
  4. w innych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 3. Użytkownik Serwisu będący Konsumentem wyraża zgodę na wykonanie umowy o dostęp do Aplikacji przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej, jak również przyjmuje do wiadomości, że jest to umowa o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zachowane na materialnym nośniku, a jej wykonanie rozpocznie się w chwili opisanej w Regulaminie.
 4. W zależności od rodzaju umowy zawartej przez Konsumenta z Administratorem Serwisu dotyczącej Serwisu, Administrator Serwisu może, uwzględniając charakter towarów i usług oferowanych konsumentowi:
  1. wymagać od Konsumenta zgody na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem terminu na odstąpienie od danej umowy zawartej na odległość,
  2. wymagać od Konsumenta zgody na świadczenie usług w całości przed upływem terminu na odstąpienie od danej umowy zawartej na odległość,
  3. wymagać od Konsumenta zgody na świadczenie usług w formie dostarczenia treści cyfrowych niezapisanych na materialnym nośniku przed upływem terminu na odstąpienie od danej umowy zawartej na odległość.

 IX. Postanowienie końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 8 października 2019.
 3. Administrator Serwisu może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Administratora Serwisu, a także zmianami w strukturze lub w treści Serwisu lub oferty Administratora Serwisu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach Serwisu i zaczną obowiązywać od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach, poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu, z powiadomieniem o treści zmian.
 4. Użytkownicy, którzy zarejestrowali Konto w Serwisie zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu również za pośrednictwem e-maila; od dnia powiadomienia przysługuje im 14 dni na rozwiązanie umowy na korzystanie Serwisu w drodze likwidacji Konta lub rozwiązanie nastąpi w dacie określonej w Regulaminie, jeżeli nie wyrażają oni zgody na zmiany.
 5. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na zawarte już umowy o dostęp do Treści Płatnych.

Załącznik nr 1:  POBIERZ